Главная >  Потенциал энергии 

 

Технічне завдання на підтримкудемонстраційного проекту в м. В рамках проекту “Пом’якшення зміни кліматув Україні шляхом підвищенняенергоефективності систем централізованоготеплопостачання (пілотний проект в м. Рівне)”,який здійснюється за підтримки Глобальногоекологічного фонду, Програма розвитку ООНяк його організація-виконавець розпочинаєпрактичну реалізацію демонстраційногопроекту, з метою підтвердження наявностірентабельного потенціалуенергоефективності та підтримки створеннямуніципальної енергсервісної компанії.

 

Вступ

 

Консультаційні послуги потребуються дляпідтримки процесу підготовки проектноїдокументації для демонстраційного проектута укладання договорів енергоефективного підряду(або перфоманс-контрактів) на впровадженняенергозберігаючих заходів. Ці послугивключатимуть уточнення об’єктів тазаходів демонстраційного проекту, підготовкутехнічних завдань на розробку робочихпроектів, підготовку технічних специфікаційна обладнання та матеріали для тихенергозберігаючих заходів, впровадженняяких не потребуватиме підготовки робочихпроектів. Підрядник має виконати інвестиційнийенергоаудит об’єктів демонстраційногопроекту та підготувати договориенергоефективного підряду з потенційнимиклієнтами ЕСКО.

 

З технічної сторони демонстраційнийпроект включатиме узгоджені заходи з підвищенняенергоефективності постачання таспоживання тепла для досягненнямаксимального ефекту скороченняспоживання палива на котельні. Як важливускладову проект передбачає впровадженнякогенерації для скорочення затрат наелектроенергію в тарифі на тепло, а такождля забезпечення надійного постачанняспоживачам гарячої води з використаннямзалишкового тепла парової турбіни.

 

Передбачається, що в рамках контракту напослуги з підтримки демонстраційногопроекту консультант працюватиме в тіснійвзаємодії з рівненським комунальнимтеплопостачальним підприємством та місцевимперсоналом проекту. Необхідно будевиконати такі завдання:

 

Завдання до виконання

 

Демонстраційний проект передбачаємодернізацію котельні, розташованої по вул.Князя Володимира в м. Рівне, заміну частиниїї магістральної та розподільчої мережі, атакож ряд енергозберігаючих заходів у приєднанихдо неї будівлях. Зараз в котельнівстановлені 3 водогрійних котли ПТВМ-30 та 3парових котли Б25-15-350ГМ. Модернізаціякотельні включатиме реконструкцію існуючихпарових котлів для встановлення паровихтурбін, модернізацію водогрійного котла тазагальнокотельні заходи зенергоефективності (система водопідготовки,інформаційна система, регульовані приводитощо). Модернізація тепломережі включатимепрокладку ефективних попередньоізольованихтруб і має оптимізувати наявне базовенавантаження (по гарячій воді)когенеративної установки для досягненнямаксимальної ефективності використанняпалива. Покращання у споживачіввключатимуть встановлення побудинкових лічильниківтепла, регуляторів теплоспоживання,поквартирних лічильників гарячої води таін., а відібрані будівлі за кількістю таскладом мають задовільняти наступнимкритеріям:
вони міститимуть, як основні категорії, житлові та громадські будівлі (комерційні є також можливими за умови говності з боку їх власників фінансувати енергзберігаючі заходи, в тому числі і з використанням ЕСКО-підходу);
представлені різні схеми приєднання до тепломережі;
сумарне навантаження будівель є достатнім для того, щоб регулювання теплоспоживання в них давало помітне скорочення споживання палива на котлі;
за можливості, потрібно включати будівлі з вже встановленими теплолічильниками.

 

2. Уточнення об’єктів та заходівдемонстраційного проекту

 

Консультант має уточнити об’єкти та відповідніенергозберігаючі заходи для включення вдемонстраційний проект, а також підготуватидля них попередні оцінки витрат та економії.Для відбору енергозберігаючих заходівмають застосовуватися наступні основнікритерії:
для кожного заходу або групи заходів має бути можливим визначити конкретну цифру економії енергії та коштів, для того, щоб вони могли стати предметом договору енергоефективного підряду;
заходи або групи заходів вибираються виходячи з максимального відношення вигод до затрат;
сумарні витрати мають бути в межах орієнтовного бюджету проекту, с врахуванням можливого співфінансування з боку власників демонстраційних об’єктів.

 

Необхідно передбачити відповідні заходидля теплопостачальника для переводудемонстраційних будівель на розрахунки зафактичним теплоспоживанням (напр.,встановлення необхідного обладнання тапрограмного забезпечення).

 

2. Підготовка технічного завдання напроектну документацію та технічних специфікаційна обладнання

 

Результати:
Перелік об’єктів для включення до демо-проекту (об’єкти котельні, ділянки тепломережі, теплопункти, будівлі) та енергозберігаючих заходів з попередніми оцінками інвестицій та економії енергії та коштів

 

Консультант також супроводжуватимероботу проектних організацій длязабезпечення дотримання прийнятого графікута оперативного вирішення поточних проблемта питань. Консультант відповідатиме зарозгляд та узгодження (разом з власникамиоб’єктів) основних проектних рішень (схемних,розрахункових, компонувальних, з виборуосновного обладнання), запропонованихпроектними організаціями, і прийматимеучасть в узгодженні заявочних специфікаційна обладнання, матеріали та вироби.

 

В рамках виконання завдань 2.1 та 2.2консультант виконає оглядовий аудит всіхоб’єктів демо-проекту для визанчення стануіснуючого обладнання та потреб в йогомодернізації або заміні. У взаємодії зтеплопостачальним підприємствомконсультант має підготувати технічнізавдання на розробку пректів для всіхенергозберігаючих заходів (на котельні, всистемах транспортування та споживання),впровадження яких потребуватиме робочихпроектів. Попередній варіант технічнихзавдань має бути достатнім для проведенняконкурсного відбору проектних організацій.Консультант має продовжити роботу звибраними проектними організаціями дляуточнення технічних завдань для включенняв контракти з ними.

 

Результати:
Попередній варіант техзавдань для конкурсного відбору проектувальників.
Остаточний варіант техзавдань для включення в договори на проектування.
Узгоджена затверджувана частина проектів (технічні рішення та узагальнені кошториси).
Перелік обладнання для визначених енергозберігаючих заходів та технічні специфікації як зазначено в описі завдання.

 

Впровадження деяких заходів (таких яквстановлення зарадіаторних рефлекторів вбудівлях, ізоляція труб або поквартирнийоблік гарячої води) не потребуватиме підготовкиробочих проектів. Для всіх таких заходів,включених до демонстраційного проекту,консультант має розробити технічні специфікаціїна обладнання, достатні для проведенняконкурсного відбору постачальників. Специфікаціїмають містити тип та кількість обладнання,одиничні потужності або розміри, загальнийопис та призначення для проекту, очікуваніхарактеристики роботи, відповідні технічнівимоги та попередні оцінки вартості.

 

Консультант має виконати інвестиційнийенергоаудит всіх об’єктів демо-проекту,визначених в рамках завдання 2.1, з метою підготовкиповного обгрунтування для прийняття інвестиційнихрішень та укладання договорівенергоефективного підряду з потенційнимиклієнтами ЕСКО. В ході цієї роботиконсультант має виконати наступні роботи:
здійснити детальний аналіз об’єктів демо-проекту (котельні, системи траспортування тепла та будівель) з точки зору можливостей економії енергії та коштів;
оцінити базове енергоспоживання та операційні витрати протягом очікуваного періоду договору енергоефективного підряду. Мають бути визначені та погоджені з власниками об’єктів мінімальні експлуатаційні параметри (внутрішня температура в будівлях, температура мережної води тощо) з урахуванням поточного та перспективного рівня послуг теплопостачання;
для кожного енергозберігаючого заходу підготувати оцінки економії енергії та коштів, трудовитрат та потреб в матеріалах та обладнанні і відповідних затрат;
розрахувати необхідні економічні показники та уточнити заходи для включення в договори енергоефективного підряду виходячи з очікуваного рівня економії, витрат та окупності в координації з власниками будівель та проектним персоналом;
оцінити платоспроможність потенційних клієнтів ЕСКО та розробити рекомендації стосовно можливих фінансових підходів;
оцінити рівень експлуатації та технічного обслуговування обладнання і те, яким чином врахувати “людський фактор”, що впливає на можливий рівень економії. Необхідно розробити вимоги до експлуатації та техобслуговування обладнання після його встановлення, а також відповідні оцінки витрат;
визначити конкретні ризики ЕСКО в роботі з кожним з клієнтів та підготувати рекомендації стосовно їх пом’якшення;
визначити процедуру вимірювань та верифікації для включення в договори енергоефективного підряду з клієнтами ЕСКО. Необхідно застосовувати критерій досягнення достатнього рівня точності за найнижчих витрат для того, щоб ця процедура не була занадто складною та дорогою;
розробити детальний план впровадження проекту з розбивкою по окремим енергозберігаючим заходам або групам заходів. При цьому необхідно враховувати процедури закупівель ПРООН та місцеві можливості впровадження.

 

2. Проведення інвестиційногоенергоаудиту

 

2. Підготувати договориенергоефективного підряду

 

Результати:
Список запропонованих клієнтів ЕСКО з зазначенням енергозберігаючих заходів для впровадження.
Зміст та структура звітів з енергоаудиту у відповідності до опису завдання.
Попередня редакція звітів з енергоаудиту для кожного потенційного клієнта ЕСКО.
Остаточна редакція звітів з енергоаудиту для кожного потенційного клієнта ЕСКО.

 

Результати:
Рекомендації стосовно найбільш прийнятного типу договорів енергоефективного підряду для кожного потенціного клієнта ЕСКО.
Зміст та структура договорів, що будуть укладатися.
Попередній варіант договорів для кожного потенційного клієнта ЕСКО.
Остаточний варіант договорів для кожного потенційного клієнта ЕСКО.

 

Виходячи з результатів інвестиційногоенергоаудиту, описаного в завданні 2.3, підрядникмає підготувати договориенергоефективного підряду для укладання зкожним з клієнтів ЕСКО. Для кожної категоріїклієнтів консультанту будуть наданізагальні рекомендації стосовно схемповернення коштів та та типові контрактиенергоефективного підряду. Консультант маєоцінити застосованість запропонованихсхем повернення коштів в кожномуконкретному випадку та, за погодженням звласниками об’єктів та проектнимперсоналом, розробити рекомендаціїстосовно найбільш прийнятного типудоговроу енергоефективного підряду дляукладання з конкретним клієнтом. Необхіднотакож оцінити доцільність укладанняокремих договорів ЕСКО на експлуатацію татехнічне облуговування. В остаточномувигляді договори енергоефективного підряду,погоджені з клієнтами та проектнимперсоналом, мають включати:
схеми та умови фінансування;
енергозберігаючі заходи, обладнання та послуги, що надаються;
відповідальність клієнта та ЕСКО (необхідно також зазначити умови для надання гарантій з боку ЕСКО);
положення стосовно процесу впровадження;
іншу необхідну інформацію в додатках до договору (графіки, розрахунки базових рівнів та економії, процедура вимірювань та верифікації тощо).

 

Завдання №

 

Звітні матеріали та очікуванийграфік надання

 

Термін надання

 

Звітний матеріал

 

Перелік об’єктів для включення до демо-проекту (об’єкти котельні, ділянки тепломережі, теплопункти, будівлі) та енергозберігаючих заходів з попередніми оцінками інвестицій та економії енергії та коштів

 

2.1

 

2.2

 

4 тижні після підписання контракту

 

б) Остаточний варіант техзавдань для включення в контракти

 

а) Попередній варіант техзавдань для конкурсного відбору проектувальників

 

г) Перелік обладнання для визначених енергозберігаючих заходів та технічні специфікації як зазначено в описі завдання

 

в) Узгоджена затверджувана частина проектіів (технічні рішення та узагальнені кошториси)

 

б) 2 тижні після відбору проектувальників

 

а) 6 тижнів після підписання контракту

 

г) 6 тижнів після підписання контракту

 

в) 1 місяць після укладання контракту з проектною організацією

 

а) Список запропонованих клієнтів ЕСКО з зазначенням енергозберігаючих заходів для впровадження

 

2.3

 

в) Попередня редакція звітів з енергоаудиту для кожного потенційного клієнта ЕСКО

 

б) Зміст та структура звітів з енергоаудиту у відповідності до опису завдання

 

a) 6 тижнів після підписання контракту

 

г) Остаточна редакція звітів з енергоаудиту для кожного потенційного клієнта ЕСКО

 

в) 2 місяці після підписання контракту

 

б) 6 тижнів після підписання контракту

 

2.4

 

г) 3 місяці після підписання контракту

 

б) Зміст та структура договорів, що будуть укладатися

 

а) Рекомендації стосовно найбільш прийнятного типу договорів енергоефективного підряду для кожного потенціного клієнта ЕСКО

 

г) Остаточний варіант договорів для кожного потенційного клієнта ЕСКО

 

в) Попередній варіант договорів для кожного потенційного клієнта ЕСКО

 

б) 2 місяці після підписання контракту

 

a) 2 місяці після підписання контракту

 

г) 4 місяці після підписання контракту

 

в) 3 місяці після підписання контракту

 

Консультанти, які можуть розглядатися вякості кандидатів для зазначеногоконтракту, повинні задовільняти наступнимкваліфікаційним вимогам:
мати висококваліфікований персонал (на рівні головного інженера проекту або провідного спеціаліста) з досвідом підготовки проектів по централізованому теплопостачанню та авторського нагляду за будівельно-монтажними роботами;
мати відповідну державну ліцензію та значний досвід проведення енергетичних аудитів на котельних, в тепломережеах та будівлях;
практичне знання договорів енергоефективного підряду;
мати необхідне сертифіковане вимірювальне обладнання;
доведений досвід успішної розробки техніко-економічних обгрунтувань для проектів підвищення енергоефективності постачання та споживання теплової енергії в системах централізованого теплопостачання;
добре знання Міжнародного протоколу проведення вимірювань та верифікації (IPMVP);
поперднє знайомство з рівненською системою централізованого теплопостачання є перевагою.

 

Квалифікаційні вимоги

 

Заявка на отримання контракту з підтримкидемонстраційного проекту має міститизагальну цінову пропозицію, розрахунокдоговірної ціни, резюме основногоперсоналу, що прийматиме участь в роботах,перелік наявного вимірювальногообладнання, копію ліцензії на проведенняенергоаудитів та зразки попердніх звітів зенергоаудиту для підтвердження квалифікаціїзаявника в цій галузі, а також загальнийопис компанії та відповідності квалифікаційнимвимогам, зазначеним у розділі 4.

 

Заявка

 

Додаткова інформація про тендер: ПавлоШестопал (щодо специфікації)

 

Останній строк подачі пропозицій: 24грудня 2002 року

 

Пропозиції з повним кошторисом “Тендер, м.Рівне, УКР/01/G31”:

 

тел.253-93-63, e-mail: Pavel.Shestopal@un.kiev.ua

 

м. Київ-21, вул. Кловський узвіз, 1

 

Представництво ООН/ПРООН в Україні

 

тел. (8-04 253-93-63, e-mail:

 

Дмитру Волику

 

 

факс (8-04 253-26-07

  

Глава 15. Перфоманс-контрактинг новые горизонты_Глава_2. Дорогие киловатты. Ринат Ахметов намерен экономить. Новая страница 1.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0384