Главная >  Потенциал энергии 

 

Программа Альянса в Украине. Стислий виклад:Багатостороння Робоча Група з КліматичнихЗмін. Як і інші члени співтовариства міжнародноїдопомоги, уряд Сполучених Штатів, через USAID,працює для зміцнення здатності Українивпроваджувати програми з кліматичних змін.Багато цієї праці виконується ІніціативоюКліматичних Змін (Climate Change Initiative – CCI), яканадає різноманітну технічну допомогу зацікавленимколам України. USAID також відстежує способикредитування цих зусиль за рахунок діяльностіінших міжнародних організацій, що працюютьна сприяння Україні в розв’язанні питанькліматичних змін, і запитала Альянс заЗаощадження Енергії про сприяння вутворенні Багатосторонньої Робочої Групи зКліматичних Змін.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: Пом’якшенняКліматичних Змін. Як нація, що підписала КіотськийПротокол Рамкової Конвенції ООН проГлобальні Кліматичні Зміни, уряд інаселення України занепокоєні небезпеками,спричиненими глобальними кліматичними змінами.Позаяк Україна є серед найменшенергоефективних країн світу, то зрозуміло,що зниження енергоспоживання є середнайпривабливіших наявних засобів зниженнявикидів парникових газів. Праця Альянсу підкреслюєроль енергоефективності в політиці Українищодо кліматичних змін.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: ПрограмаЕнергоефективності в Україні. Альянс заЗаощадження Енергії розпочав своє функціонуванняв Україні в 1997 за угодою про співпрацю з АґенцієюСполучених Штатів із Міжнародного Розвитку(United States Agency for International Development – USAID) та МісієюUSAID в Україні, Бєларусі й Молдові щодорозробки інноваційних міжнародних ініціативенергоефективності. Метою Програми в Україністав розвиток енергоефективності як засобусприяння країні в управлінні її зростаючимпопитом на енергію в екологічно-життєздатнийі економічно-ефективний спосіб.Перспективи економічної відбудови Україниє тісно пов’язаними з її успіхом у розв’язаннісвоєї енергетичної кризи.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Programs

 

Стислий виклад: Ініціативина національному рівні. Альянс займаєтьсякількома ініціативами енергоефективностіна національному рівні, що доповнюють йогодіяльність на місцевому рівні. Альянсочолив зусилля з політичних і законодавчихреформ, націлених на визначення та розв’язанняперешкод у створенні ринку дляенергоефективного обладнання та послуг вУкраїні.

 

Ukraine - National Level Initiatives -- Alliance to SaveEnergy International Program

 

Стислий виклад: ЗаохоченняРозвитку Енергосервісних Компаній (ЕСКО).За підтримки Міністерства Енергетики США (Міненерго)та USAID, Альянс сприяє створенню ніші дляприватних енергосервісних компаній (ЕСКО) венергетичному секторі України, в частинікоординування зусиль щодо усталення взаєминміж ЕСКО України та промисловістюенергоефективності США й Заходу. Метою єстворення взаємовигідного партнерства:ЕСКО України потребують доступу до інформаціїпро новітнє обладнання та послуги, аби бутив змозі надавати своїм замовникам якісніпослуги.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: ПаровеПартнерство. Альянс приносить в Україну успіхсвоєї вітчизняної програми паровоїефективності через підтримуване МіненергоПарове Партнерство. Метою програми єпривнесення технічних ресурсів щодо паровоїефективності в промисловий сектор Українита надання технічної допомоги в критичноважливій для української економіки сфері.Альянс тісно співпрацює з вітчизнянимиенергоефективними неурядовими організаціями(НУО), Аґенцією з РаціональногоЕнергокористування та Екології (Арена-Еко)в заснуванні рахункової палати, що правилаби за безкоштовну, універсальну крамницюдля інформації про шляхи вимірювання таполіпшення ефективності парових систем.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: НаціональнаПолітична й Законодавча Реформа. На національномурівні, робота Альянсу включає співпрацю зпредставниками Українських Міністерств,Держкоменергозбереження, академій,неурядових організацій (НУО) і міжнародногодонорського співтовариства на заохоченняролі енергоефективності в національнійенергетичній політиці України. Правлячи заспільну президію Робочої Групи зЕнергоефективності й Енергозаощадження, щоє політичним форумом вищого рівня, організованиму рамках Двонаціональної Комісії Кучма-Ґор,Альянс працює, аби визначити головнізаконодавчі, інституційні та фінансовіперешкоди для поліпшенняенергоефективності. За підтримки йкоординації Альянсу, Робоча Групарозвинула низку рекомендацій із приводуреформи законів про оподаткування прибутку,сертифікаційних процедур, управліннянавантаженням енергосистеми та в іншихсферах.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: Підтримкаекологічних НУО. Результати обстеженняАльянсом двадцяти п’яти екологічних НУО зодинадцяти міст України в 1999 вказали насильну зацікавленість узяти участь умережі НУО з питань кліматичних змін.Згодом, Альянс організував зустрічкруглого столу під назвою “ПіднесенняГромадської Обізнаності та Залучення НУОдо Запобігання Глобальним Кліматичним Змінам”з Українським Товариством ЖиттєздатногоРозвитку. Серед висновків, досягнутих закруглим столом, було те, що аби бути в змозібільш ефективно працювати в сфері кліматичнихзмін, українські НУО потребують більшогодоступу до інформації про національні й міжнародніполітики щодо кліматичних змін,адекватного навчання з різноманітнихаспектів пом’якшення кліматичних змін татіснішої співпраці з властивими органамиУряду України, міжнародними аґенціями й західнимимережами НУО, що стосуються кліматичних змін.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: Ініціативина Місцевому Рівні. Нинішня економічнакриза особливо тяжко вдарила по містах України.Перед лицем занепалих доходів, муніципальнікерівники борються за надання основнихпослуг. Інвестування в енергоефективністьпредставляє для міст один зі способівзниження тиску на муніципальні бюджети беззниження якості громадських послуг.

 

Ukraine - Local Level Initiatives -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: УкраїнськаМережа Енергоефективних Міст (УМЕМ). У 1999,Альянс допоміг у розбудові партнерств міжпольськими й українськими містами черезспонсорство участі двадцяти муніципальнихпредставників України в семінарі про “ЗалученняПриватного Сектора до МуніципальнихЕнергоефективних Проектів” у Лопужній,Польща. Цей семінар було організованоПольською Мережею Енержі-Сіте (Polish NetworkEnergie-Cites – PNEC). Українські представники дізналисяпро вигоди таких муніципальних асоціаційяк PNEC та вирішили утворити схожу організаціюв Україні.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Programs

 

Стислий виклад: ПромисловаРада з Кліматичних Змін. У співпраці з фінансованоюUSAID Ініціативою Кліматичних Змін (CCI), Альянсзаснував в Україні Промислову Раду зЕнергоефективності й Кліматичних Змін.Метою Промислової Ради є піднести обізнаністьсеред ключових Промислових Секторів, щонесуть відповідальність за викидипарникових газів в Україні, з економічниминагодами та іншими вигодамиенергоефективних проектів. Разом із CCI таУкраїнською Лігою Промисловців і Підприємців,Альянс організував круглий стіл для вісімдесятиключових промисловців і представників ЗМІ.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Program

 

Стислий виклад: РозвитокМуніципальних Енергоефективних НУО. Оскількипраця Альянсу у Львові привернула увагу муніципалітетівцього регіону, стало зрозумілим, що існуєзначний попит на доступ до того роду досвіду,що розвивається львівськими партнерамиАльянсу. Тоді як одним зі способів розв’язанняцього попиту є Львівська МуніципальнаРозгортка Енергоефективності, було засвідченопотребу в механізмах для ширшогорозповсюдження. Для цього Альянс визначивуспішну модель у праці Польської МережіЕнержі-Сіте (Polish Network Energie-Cites – PNEC), що єважливим міжнародним партнером Альянсувпродовж нашої праці у Львові.

 

Ukraine - Municipal Energy Efficiency NGO Development --Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: МуніципальнаПрограма Енергоменеджменту у Львові. ДіяльністьАльянсу також успішно зміцнила відданістьмуніципальних урядових органів Львова вирішеннюльвівських енергетичних проблем. Ця діяльністьуключала учбові поїздки та наради з обмінуінформацією для урядових службовців іпредставників приватного сектора. Також відбулосяшироке розмаїття регіонального співробітництвав межах Центральної Європи, зокрема,семінар про “Залучення Приватного Секторадо Муніципальних ЕнергоефективнихПроектів” у Лопужній, Польща, а також учбовіпоїздки з питань політики до Будапешта таПраги для львівських муніципальнихслужбовців.

 

Ukraine - Municipal Energy Management Program in Lviv --Alliance to Save Energy International Programs

 

Стислий виклад: МіжнародноюПрограмою Альянсу адаптуються матеріалиЗелених Шкіл для Львова, Україна.

 

Alliance to Save Energy International Green Schools Program inUkraine

 

Стислий виклад: ЛьвівськаКомпанія Центрального Опалення. Альянспрацював із місцевою компанієюцентрального опалення, Львівтеплоенерго (ЛТЕ),аби визначити та впровадити законодавчі й інституційнізміни, необхідні для вможливлення її більшпрозорого й ефективного функціонування.Професійний штат Альянсу безпосередньоконсультував службовців ЛТЕ з таких питаньяк: альтернативні форми володінняенергосистемою; реструктурування взаєминЛТЕ зі своїми споживачами.

 

Ukraine - Lviv District Heating Company -- Alliance to SaveEnergy International Programs

 

Стислий виклад: АсоціаціяМуніципального та Регіонального Розвитку (АМРeР).Львівська Асоціація Муніципального та РегіональногоРозвитку (АМРeР) є неприбутковоюгромадською організацією, що заохочуєпрограми соціального, економічного й бізнесовогорозвитку в Місті Львів і Львівському регіоні.В центрі зібралися професіонали, якізнаються на питаннях екології, енергетики,муніципальної енергоефективності,енергоменеджменту, законодавства та зв’язківіз громадськістю. Центр було засновано втравні 1999 як ініціативу місцевихгромадських керівників на чолі з МеромЛьвова Василем Куйбідою.

 

Ukraine Energy Efficiency Program -- Alliance to Save EnergyInternational Programs

 

Стислий виклад: МуніципальнаПрограма Енергоефективності. ДіяльністьАльянсу на муніципальному рівні зосереджуєтьсяна: розвиткові технічної й адміністративноїздатності місцевих громадських і приватнихсекторів розвивати та впроваджуватиенергоефективні проекти; демонстраціїефективності сучасних терморегулювальнихсистем і низько-видаткових енергоощаднихтехнологій;

 

Ukraine - Municipal Energy Efficiency Program in Lviv --Alliance to Save Energy International Program

 

Стислий виклад: ПілотнийПроект у Львівській Школі-Інтернаті. Вчастині своєї Львівської Муніципальної ІніціативиЕнергоефективності, Альянс та Міськіслужбовці обрали Львівську Школу-Інтернатдля Дітей із Серцево-судиннимиЗахворюваннями як об’єкт для демонстраціїефективності передової системирегулювання центрального опалення танизько-видаткових технічних прийомівзабезпечення атмосферостійкості. ВпродовжЕтапу I проекту, регулювальна системазнизила енергокористування на 26 відсотків.На Етапі II було додано функції скиданнятемператури на вихідні й увечері, що не лишедедалі збільшило заощадження, але також збільшилокомфорт шляхом більш рівномірного опаленнябудівлі.

 

Ukraine - Lviv Boarding School Pilot Project -- Alliance toSave Energy International Programs

  

Дорогие киловатты. Ринат Ахметов намерен экономить. Новая страница 1. У. 2.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0185